top of page

Várjuk javaslataikat

Várjuk javaslataikat a településünk közössége által 2020. évben

kitüntetendő személyekre, illetve szervezetekre vonatkozóan


Értesítjük a Tisztelt Leányfalui Polgárokat, hogy a Képviselő-testület 2020. február 27-i döntései nyomán a „Leányfaluért Emlékérem” kitüntető cím mellett az idei évtől kezdődően minden esztendőben lehetőség nyílik a „Leányfalu Díszpolgára”, valamint egy új elismerés, a „Leányfalu Ifjú Tehetsége” kitüntető címekre történő jelölés(ek) benyújtására és ezen kitüntetések évenkénti adományozására.


I. A „Leányfalu Díszpolgára” kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, illetve nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Leányfalu jó hírnevének öregbítéséhez, vagy Leányfalu Nagyközség gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott.

A „Leányfalu Díszpolgára” kitüntető cím tehát az idei évtől évenként adományozható.


II. A „Leányfaluért Emlékérem” kitüntető cím annak a magyar vagy külföldi személynek, illetve egyesületnek adományozható, aki vagy amely Leányfalu Nagyközség gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott, vagy olyan országos, illetve nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Leányfalu jó hírnevének öregbítéséhez.

A „Leányfaluért Emlékérem” kitüntető cím 5 éves önkormányzati ciklus esetében, a ciklus egészét tekintve összesen 10 személynek vagy közösségnek adományozható.


III. A „Leányfalu Ifjú Tehetsége” kitüntető cím olyan 25 év alatti, helyi kötődésű fiatalnak ítélhető oda, aki valamilyen területen kimagasló eredményt ért el, legyen az a tudomány területe, egy meghatározott művészeti ág, sportversenyen nyújtott országos, illetve nemzetközi szintű eredmény, kiemelkedő közösségi szolgálat, vagy más példaértékű teljesítmény.


A „Leányfalu Ifjú Tehetsége” kitüntető cím évente legfeljebb 1 személynek adományozható, kivéve, ha több személy közösen érte el a kitüntető cím adományozásául szolgáló eredményt, ideértve különösen a közös műalkotásokat, tudományos felfedezéseket, illetve csapatban elért sporteredményeket. Az ezen új kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet megtekinthető a Leányfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján.

Mindhárom kitüntetés tekintetében közös az azok adományozására indítványt tehetők köre. A kitüntető címek adományozására indítványt tehet:


a) a Képviselő-testület bármely tagja;

b) a Javaslattevő Testület bármely tagja (a polgármester, Leányfalu Díszpolgárai, a Képviselő-testület által kijelölt egy személy, illetve a későbbiek során idetartoznak a majdan megválasztott „Leányfalu Ifjú Tehetségei” is);

c) együttesen legalább 20 fő leányfalui lakóhellyel rendelkező választópolgár;

d) bármely – leányfalui székhellyel rendelkező – civil szervezet.


A díszpolgári címre vonatkozó szabályozás módosulására, valamint az új kitüntetés alapítására tekintettel – annak érdekében, hogy a felhívás megjelentetésére, a jelölések összegyűjtésére és a döntések előkészítésére is elegendő idő álljon rendelkezésre – az idei évben rendhagyó módon április 30. napjáig várjuk az indítványokat. Ez a határidő irányadó a korábban meghirdetett emlékérmes felhívás vonatkozásában is.


A beérkező indítványokat a Javaslattevő Testület megvizsgálja, majd kétharmados többséggel javaslatot tesz a jelöltek személyére. E javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. A kitüntető cím adományozásáról – az elismert, kimagasló érdem megjelölésével – a Képviselő-testület kétharmados többséggel dönt.


Ezúton kérjük tehát a Tisztelt Indítványtételre Jogosultakat, hogy éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2020. április 30-án, csütörtökön 16:00 óráig

tegyék meg indítványaikat a kitüntetendők személyére vonatkozóan.


Kérjük, hogy az indítvány megtételekor legyenek szívesek figyelemmel lenni arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím) és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.


Az indítványt a Javaslattevő Testületnek címezve, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) lehet ügyfélfogadási időben benyújtani, vagy postai úton megküldeni.


A kitüntető címek ünnepélyes átadására a július hónap utolsó hétvégéjén tartandó falunapon kerül sor, azonban ennek részleteiről a későbbiek folyamán adunk tájékoztatást.


Leányfalu, 2020. március 5.

Adorján András s.k.

polgármester

bottom of page