top of page

Választási határozat

dr. Filep Julianna

Jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Tel.: 06-70-417-8574

jegyzo@leanyfalu.hu


Ügyiratszám: 152/3/2019

Tárgy: Az egyéni listás képviselőjelölt és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása és közzététele


H A T Á R O Z A T


Leányfalu nagyközségben az egyéni listás választási rendszerben a képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 32 főben, a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 94 főben állapítom meg.


Határozatom ellen kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.


A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését

b) a jogszabálysértés bizonyítékait

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítés címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.


A kifogást Leányfalu Nagyközség Helyi Választási Bizottsághoz (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.; e-mail: jegyzo@leanyfalu.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértést elkövetésétől számított harmadik napon, azaz 2019. augusztus 12. napján 16.00 óráig megérkezzen.


Elrendelem a határozatnak a Leányfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közleményi úton, kifüggesztéssel történő közzétételét.


I n d o k o l á s


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a a következőképpen rendelkezik:

„307/E. § (1) az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei listaállításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon. (2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani. (3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet a következőképpen rendelkezik:


„20. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. [Ve. 307/E. § (1) bekezdés]

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-ei adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja a következőképpen rendelkezik: „(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.”

„(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.”

Tekintettel arra, hogy Leányfalun a választópolgárok száma a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján 3111 fő, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat a fenti jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 208. §-a, 209. § (1) bekezdése, 210. § (1) bekezdése és 212. §-a alapján adtam meg.


Leányfalu, 2019. augusztus 8.


dr. Filep Julianna HVI vezető


A határozatot a mai napon közzétettem: dr. Filep Julianna Leányfalu, 2019. augusztus 8. HVI vezető


A fenti határozat letölthető formája ezen a linken érhető el.

bottom of page