top of page

Tájékoztató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központról

Az alábbi dokumentum pdf formában letölthető.


NEMZETI TURISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ


Jogszabályi környezet, elérhetőségek:

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) a szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és az országos statisztikai adatgyűjtés segítése céljából működtetett informatikai rendszer, mely működésének kereteit a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) határozza meg.


Az NTAK rendszeréhez való csatlakozásra, az abban foglalt adatok kezelésére vonatkozó előírásokat valamint a szálláshely-szolgáltatók kötelezettségével kapcsolatos részletes szabályokat a Tv. végrehajtásáról szóló 237/2018.(XII.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) taglalja.

Az új rendszer bevezetésével minden szálláshely digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudja teljesíteni a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési kötelezettségét. Az NTAK közvetlen adatkapcsolat formájában adatot fogad a szálláshely-szolgáltatóktól, ezeket tárolja, feldolgozza, aggregált és strukturált riportokat, elemzéseket készít, és a szektor adatszolgáltató szereplői, valamint a törvényben meghatározott hatóságai számára ezeket szolgáltatja.

NTAK honlapja: https://info.ntak.hu/

Információ kérése szálláshely-szolgáltató részére: info.NTAK@mtu.gov.hu

NTAK üzemeltetője a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (MTÜ), elérhetőségek: https://mtu.gov.hu/


Az NTAK portál használatáról részletes információkkal szolgáló felhasználói segédletek legfrissebb

verziói az alábbi helyen letölthetők: https://info.ntak.hu/felhasznaloi-segedletek/


Regisztrációs kötelezettség:

A 2019. július 1-jét követően szálláshely-szolgáltatási tevékenységet megkezdő szolgáltató kötelessége a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül elektronikus úton regisztrálni az NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen.

A már működő szálláshelyeknek NTAK-ba történő adatszolgáltatás megkezdését megelőzően a szálláshely típusonként meghatározott regisztrációs időszak megkezdését követően 1-1 hónap áll rendelkezésre a rendszerbe történő regisztrációra az alább részletezett ütemterv szerint.


Az NTAK-ban történő regisztráció során a szálláshely-szolgáltató a következő adatokat adja meg:

A szálláshely-szolgáltató

a) neve,

b) adószáma,

c) statisztikai számjele,

d) statisztikai főtevékenysége,

e) székhelye,

f) levelezési címe,

g) telefonszáma,

h) elektronikus levelezési címe,

i) szálláshely-szolgáltatási tevékenységének kezdőnapja.

A regisztráció feltételei:


· szálláshely-szolgáltató a tevékenységre kiváltott adószámmal rendelkezik

· szálláshely-szolgáltató a tevékenységét az illetékes jegyzőnek bejelentette, illetve a jegyző nyilvántartásba vette

· szálláshely-szolgáltatásra használandó, NTAK kommunikációs modullal rendelkező szálláshelykezelő szoftvert telepítette

· regisztrációt végző személy rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval

· nem hivatalos képviselő regisztrációja esetén a hivatalos képviselő által, a Rendelkezési Nyilvántartásban a regisztrációt végző személyt meghatalmazta


A szálláshely-szolgáltatók regisztrációjának menete:


A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus. Ki végezheti el a szálláshelyek regisztrációját (majd később az adatok módosítást vagy törlését)?

· a szálláshely-szolgáltató személyesen vagy

· annak törvényes képviselője vagy

· rendelkezési nyilvántartásban meghatározott személy

Azonosítás:

· a regisztrációs folyamat során az NTAK üzemeltetője elektronikus azonosítási szolgáltatás útján ellenőrzi a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat

· az azonosításhoz szükséges, szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat a regisztrációt végző természetes személy adja meg az NTAK üzemeltetője számára


Sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy regisztrálja a szálláshely-szolgáltatót az NTAK-ba:

· a szálláshelyet

· a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokat

· az általa használt, NTAK kompatibilis szálláshelykezelő szoftvert


A regisztráció folyamatáról bővebben itt tájékozódhat: https://info.ntak.hu/csatlakozasi-segedlet/


A regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles az NTAK elektronikus felületén átvezetni.

Az NTAK a területileg illetékes jegyzőt az elektronikus felület által automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán belül tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban változást bejelentő szálláshely- szolgáltatókról.


A már működő szálláshely-szolgáltatóknak a regisztrációt fokozatosan kell teljesíteniük típustól függően az alábbi ütemezésben:

Szálláshelytípus Regisztrációs időszak Adatszolgáltatás kezdete

szálloda 2019. június 1. és 30. között 2019. július 1-jétől

panzió 2019. szeptember 1. és 30. között 2019. október 1-jétől

kempingek, üdülőházak,

közösségi szálláshelyek,

egyéb szálláshelyek, 2019. december 1. és 31. között 2020. január 1-jétől

falusi szálláshelyek


Szálláshely kezelő szoftver, adatszolgáltatás:

A szálláshely-szolgáltató meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő szálláshelykezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy az NTAK részére a Tv. 9/B. § (1) bekezdése szerinti személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai adatkörbe tartozó adatokat továbbítsa. Az NTAK-t üzemeltető Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT. (továbbiakban: MTÜ) térítésmentesen biztosítja a „Az Én Vendégszobám” alkalmazást (szoftvert) az olyan szálláshely-szolgáltatónak, amely legfeljebb 8 szobát 16 állandó férőhellyel hasznosít szálláshelyként.

A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére. A Vhr. szerinti alkalmasság igazolásának megszerzéséhez a szoftvergyártóknak együtt kell működniük az üzemeltetővel, ezen gyártókról itt tájékozódhatnak: https://info.ntak.hu/szoftverek/

A napi és havi adatszolgáltatást a szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációt követően teljesíti a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával. A szálláshely-szolgáltatók az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat a szálláshelykezelő szoftverben rögzítik, mely szálláshelykezelő szoftver a statisztikai adatkörbe tartozó adatokat anonimizáltan továbbítja az NTAK részére.


Első lépések:

· Az első adatszolgáltatás megkezdése előtt, a szálláshelykezelő szoftver és az NTAK közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat érdekében a szálláshely-szolgáltatóknak el kell végezniük a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját.

· Ezt követően a szálláshelykezelő szoftver és az NTAK automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

A szálláshelykezelő szoftver automatikusan küldi az NTAK-ba:

· a technikai záráskor a napi adatszolgáltatás körbe tartozó adatokat

· a tárgyhónapot követő hónap 5. napján a havi adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat

· a szoftverben a vendég adatainak rögzítését követően a vendég személyes adatait NEM tartalmazó, statisztikai adatkörbe tartozó adatokat


Ki jogosult az NTAK-ba történő napi adatszolgáltatás benyújtására, valamint az NTAK elektronikus üzeneteinek fogadására?

· a szálláshely-szolgáltatót regisztráló személy

· a regisztráló személy által a szálláshelyhez regisztrált további felhasználók


Vendég a Vhr. alapján az a természetes személy, aki a szálláshely-szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi és ideiglenesen a szálláshelyen elszállásolják, függetlenül a szálláshely-szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől.

Vendégéjszaka: vendégenként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra.


Amennyiben a szálláshely-szolgáltató a napi adatszolgáltatást az üzemeltető felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az MTÜ a szálláshely-szolgáltató hatósági ellenőrzését kezdeményezi a szálláshely-szolgáltató felügyeletét ellátó jegyzőnél!


Az NTAK-nak a szálláshely-szolgáltató által nyújtott statisztikai adataihoz a helyi önkormányzat és az állami adóhatóság is hozzáférési jogosultsággal rendelkezik. Az önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók jogosultak az illetékességi területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére, továbbá a szálláshely-szolgáltatók által elérhető, önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók részére készített adatelemzéseket megtekinthetik.


A szálláshely-szolgáltató a helyi önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló rendelete szerinti nyilvántartás elektronikus vezetését a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti. A helyi adózási szabályokról Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló 15/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendeletében tájékozódhatnak az önkormányzat honlapján: http://www.leanyfalu.hu


Felhívjuk a figyelmüket, hogy az NTAK bevezetésével, a regisztrációval és azadatszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén közvetlenül az MTÜ-hez,továbbá a szoftver gyártójához tudnak fordulni!

bottom of page