top of page

Pályázati kiírás intézményvezető munkakör betöltésére


Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

pályázatot hirdet magasabb vezetői munkakör betöltésére. Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2019. július 01. - 2024. június 30-ig szól.


Betöltendő munkakör:

intézményvezető


A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és képviselete. Az intézmény Alapító Okiratában, SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, továbbá melyet az ágazati jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

· cselekvőképesség

· büntetlen előélet

· magyar állampolgársága vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

· Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I.1. pontja szerinti intézményvezetői munkakörhöz kötött felsőfokú képesítés, valamint a 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében előírt szakirányú végzettség,

· legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

· a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 6. § (6) bek. szerint a személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelesek.

· kinevezés esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

· 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a Kjt. 20. §-a szerinti tartalommal


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· szociális munkás végzettség

· családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett - legalább 5 éves vezetői tapasztalat,

· dunakanyari kistérségi terület helyismerete


Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· szakmai önéletrajz

· végzettséget, képzettséget, szakmai, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata

· az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

· nyilatkozat arról, hogy a pályázó - a pályázati anyagában foglalt - személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

· nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

· szociális szakvizsga megléte

· nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását

· 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.


Próbaidő: új kinevezés esetén 3 hónap.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Mérész Katalin nyújt, a +26/785-073-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Intézményvezető.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja. A bizottság előzetesen kikéri a pályázatokkal kapcsolatban a közalkalmazotti tanács írásos véleményét A vezetői kinevezésről a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


A kinevezésről Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás dönt, figyelemmel a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.(XII. 26. ) Korm. rendeletre.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 05.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:


Az intézményről további információt a www.szentendre.hu honlapon szerezhet.

bottom of page