top of page

Pályázati hirdetmény

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata


pályázatot hirdet


a tulajdonában álló 2823 hrsz-ú ingatlan bérbe adására


A megpályázható ingatlan:

- Leányfalu Nagyközég önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 2823 hrsz-ú

ingatlan. Fekvése: 11. számú főút mellett, Móricz Zsigmond út.

- Kivett, beépítetlen terület. Műszaki állapot: az ingatlan nem rendelkezik

közműcsatlakozásokkal és nincs bekerítve. 2714 m2, védőterület-külső védőövezet,

hidrogeológiai „A” zónával.


- A hasznosítás célja: elsősorban kereskedelmi profilú tevékenység céljából.

- A bérbe vevő sem a bérleti jogviszony kezdete előtt, sem a bérleti jogviszony alatt

nem jogosult beruházást/ráfordítást kérni a bérbe adótól az ingatlan

használatának/hasznosíthatóságának javítása érdekében. Amennyiben a bérbe vevő az

ingatlanon bármilyen beruházást (pl. bekerítés, feltöltés, stb.) végez, azt előzetesen-a

pontos műszaki tartalommal együtt- köteles jóváhagyatni a bérbe adóval. 

- Havi bér mértéke piaci elven történik: Havi minimum 150.000.-Ft + ÁFA. Több

pályázó esetén a magasabb összegű ajánlatot tevő részesül előnyben. Amennyiben az

eljárás nyertese visszalép a szerződéstől, úgy az ajánlatkérő a második helyen álló

ajánlatot hirdeti ki nyertesnek. Azonos összegű pályázati ajánlat esetén az ajánlatra

nyitva álló határnapot követő 8 napon belül licittárgyalás következik, melyen a

legmagasabb bérleti ajánlatot adó pályázó lesz a bérleti jog jogosultja.

- A bérleti jogviszony időtartama: Határozott, egy évre szóló időtartamú, mely annak

lejárta előtt további négy évvel meghosszabbítható.

- Az ingatlan megtekinthető: a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időben, a

helyszínen. A megtekintés előzetes egyeztetés alapján. Érdeklődni: Adorján András

polgármesternél a 70-947-40-43 telefonszámon. 

Pályázó lehet: Pályázatot magánszemély, egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság nyújthat

be.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: Leányfalui Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálatán: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. A pályázat benyújtható a kiírás

megjelenésétől kezdve legkésőbb 2023. március 17. napjáig, sérülésmentes, lezárt

borítékban, cégszerűen aláírva. 

Csatolandó dokumentumok: 

- Kérelmező neve, lakcíme, elérhetősége, 

- 30 napnál nem régebbi köztartozásmentes adózói minőségről szóló NAV igazolás, cég

esetében nemleges adóigazolás: igazolja, hogy az adózónak a kiadás napján vagy a


kérelemben megjelölt napon a NAV-nál nyilvántartott tartozása és végrehajtásra vagy

visszatartásra átadott köztartozása nincs

- annak megjelölése, hogy milyen céljából igényli a kérelmező bérbe venni az

ingatlant, 

- nyilatkozat a bérleti díj mértékének megfizetéséről, annak mértékéről

A pályázatok felbontása:

Az ajánlattételi határidő lejártát követően történik.

Érvényes a pályázat, amennyiben a pályázati kiírás szerinti dokumentáció mind tartalmilag,

mind formailag az előírt követelményeknek megfelel és a pályázat az ajánlattételi határidő

lejártáig leadásra került. Az érvénytelen ajánlatokat a kiíró az értékelésből kizárja.


A pályázat elbírálásának ideje:

A pályázatról Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a március havi

ülésén dönt, melynek várható időpontja 2023. március 30.

A pályázat elbírálási eredménye ismertetésének módja, határideje:

A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázókat a Polgármester a Képviselő-testület

döntését követően haladéktalanul értesíti.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást

indokolás nélkül visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Leányfalu, 2023. február 27.dr. Filep Julianna s.k. Adorján András s.k.

    jegyző                                                                       polgármester

bottom of page