Pályázati felhívás

Ide kattintva lehetősége van az alábbi pályázati felhívást letölteni, illetve kinyomtatni.


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Pályázati kiírás

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata az 5/2022. (I.27.) Kt. számú határozata alapján pályázatot ír ki a


Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáraA megbízási jogviszony időtartama:

határozott idejű munkavállalói jogviszony


A megbízási jogviszony időtartama:

2022. április 1. napjától 2023. május 31. napjáig tart.

A megbízás 14 hónapos, határozott időtartamra szól 3 hónap próbaidő kikötésével.


Foglalkoztatás jellege:

A Megbízott heti 40 órát köteles a megbízás teljesítésére fordítani. A Megbízott a feladat teljesítéséhez az időbeosztását szabadon állapíthatja meg, de a megbízást elsősorban a Kft. székhelyén köteles teljesíteni.


A munkavégzés helye:

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. szám


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

· az alapító okiratban, feladatellátási szerződésben és az alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása

· rendszeresen ellenőrzi, hogy a feladatok a jogszabályoknak, pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és a cég érdekeinek megfelelően teljesüljenek

· a feladatköréhez kapcsolódóan külső források: pályázatok, szponzorok bevonása

· gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett, s emellett folyamatosan ellenőrzi a munkaszerződésekben foglaltak betartását. A feladatok és hatáskörök konkrétabban az ügyvezető megbízási szerződésében és a munkavállalók munkaszerződéseiben kerülnek megfogalmazásra

· a feladatköréhez kapcsolódó részletes üzleti terv kidolgozása, az éves szakmai és számviteli beszámoló elkészítése

· a feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan gazdálkodik, a megbízási szerződésében foglaltak szerint vállal kötelezettséget

· a cég vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, ellenőrzése, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

· biztosítja a korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munkát

· biztosítja a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodást

· a feladatköréhez kapcsolódóan kapcsolatot tart a helyi művészcsoportokkal, civil szervezetekkel és intézményvezetőkkel

· részt vesz új üzleti partnerek felkutatásában, valamint a már meglévő partnerekkel a tartja a kapcsolatot

· a Társaság tevékenységéről az alapító felé havonta, írásbeli jelentés formájában beszámol, de az Alapító képviselőjének felhívására bármikor köteles az Alapító részére jelentést tenni az ügyvezetésről, az ügyvezető által megkötött szerződésekről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról

· sikeres kulturális marketingtevékenységet folytat

· ápolja és fejleszti a kapcsolatokat a nemzetközi, határon túli magyar kulturális intézményekkel a kulturális, valamint a képző- és színházművészeti hagyományokra való tekintettel

· gondoskodik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt adatok közzétételéről és a javadalmazási szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.


Illetmény és juttatások:

A bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás és a megbízási jogviszonyra vonatkozó hatályos jogszabályi előírások az irányadók. Az ügyvezető béréről a Képviselő-testület dönt.

Pályázati feltételek:

· Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés.

· Végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben a Társaság alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat.

· Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.

· Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság a megbízási jogviszonyban foglaltak ellátására.

· A jelentkező nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

· Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és a tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

· A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a munkaviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

· Az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. A jelentkezőnek vállalnia kell a képzés megkezdését a megbízási jogviszony időszaka alatt. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

· Felhasználó szintű számítógépes ismeret.


Elvárt kompetenciák:

· legalább 3 év vezetői szakmai tapasztalat

· stratégiai szemlélet

· felelősségteljes, önálló munkavégzés

· megbízhatóság, szakmai elhivatottság

· hatékony problémamegoldó képesség

· döntéshozó képesség és felelősségvállalás

· kiváló kommunikációs képesség

· pozitív beállítottság

· újítási képesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· felsőfokú szakirányú végzettség közgazdasági és/vagy gazdasági területen

· gazdasági társaságnál szerzett legalább 3 év cégvezetői tapasztalat

· helyismeret

· idegen nyelv(ek) ismerete és használata

· közigazgatási, önkormányzati működésben való jártasság

· közművelődési intézményben szerzett vezetői tapasztalat

· kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) jegyző általi hitelesített másolata

• a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz

• motivációs levél

• a működésre vonatkozó pénzügyi és szakmai elképzelések, rövid üzleti modell készítése

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésének igazolása

• nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához

• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez

• a pályázati feltételként előírt szakirányú közép- vagy felsővezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása

• nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022. április 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:

2022. február 15. 12.00 óra


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorján András polgármester nyújt, a +36 70 947 4043 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Adorján András polgármester részére a polgarmester@leanyfalu.hu e-mail címen keresztül vagy lezárt borítékban Adorján András polgármesternek címezve (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126). A zárt borítékra kérjük ráírni a következőt: „Ügyvezetői pályázat”.A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős személy Leányfalu Nagyközség Önkormányzat polgármestere. A pályázatokat a tulajdonos önkormányzat Képviselő-testülete által felkért 5 fős bizottság véleményezi, majd a Képviselő-testület dönt a megbízott személyéről.


A pályázat elbírálásának határideje:

A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül dönt az ügyvezető megbízási jogviszonyának létesítéséről.
Adorján András s.k.

polgármester