top of page

Pályázati felhívás

Ide kattintva lehetősége van az alábbi pályázati felhívást letölteni, illetve kinyomtatni.


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Pályázati kiírás

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata az 5/2022. (I.27.) Kt. számú határozata alapján pályázatot ír ki a


Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáraA megbízási jogviszony időtartama:

határozott idejű munkavállalói jogviszony


A megbízási jogviszony időtartama:

2022. április 1. napjától 2023. május 31. napjáig tart.

A megbízás 14 hónapos, határozott időtartamra szól 3 hónap próbaidő kikötésével.


Foglalkoztatás jellege:

A Megbízott heti 40 órát köteles a megbízás teljesítésére fordítani. A Megbízott a feladat teljesítéséhez az időbeosztását szabadon állapíthatja meg, de a megbízást elsősorban a Kft. székhelyén köteles teljesíteni.


A munkavégzés helye:

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. szám


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

· az alapító okiratban, feladatellátási szerződésben és az alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása

· rendszeresen ellenőrzi, hogy a feladatok a jogszabályoknak, pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és a cég érdekeinek megfelelően teljesüljenek

· a feladatköréhez kapcsolódóan külső források: pályázatok, szponzorok bevonása

· gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett, s emellett folyamatosan ellenőrzi a munkaszerződésekben foglaltak betartását. A feladatok és hatáskörök konkrétabban az ügyvezető megbízási szerződésében és a munkavállalók munkaszerződéseiben kerülnek megfogalmazásra

· a feladatköréhez kapcsolódó részletes üzleti terv kidolgozása, az éves szakmai és számviteli beszámoló elkészítése

· a feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan gazdálkodik, a megbízási szerződésében foglaltak szerint vállal kötelezettséget

· a cég vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, ellenőrzése, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

· biztosítja a korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munkát

· biztosítja a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodást

· a feladatköréhez kapcsolódóan kapcsolatot tart a helyi művészcsoportokkal, civil szervezetekkel és intézményvezetőkkel

· részt vesz új üzleti partnerek felkutatásában, valamint a már meglévő partnerekkel a tartja a kapcsolatot

· a Társaság tevékenységéről az alapító felé havonta, írásbeli jelentés formájában beszámol, de az Alapító képviselőjének felhívására bármikor köteles az Alapító részére jelentést tenni az ügyvezetésről, az ügyvezető által megkötött szerződésekről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról

· sikeres kulturális marketingtevékenységet folytat

· ápolja és fejleszti a kapcsolatokat a nemzetközi, határon túli magyar kulturális intézményekkel a kulturális, valamint a képző- és színházművészeti hagyományokra való tekintettel

· gondoskodik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt adatok közzétételéről és a javadalmazási szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.


Illetmény és juttatások:

A bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás és a megbízási jogviszonyra vonatkozó hatályos jogszabályi előírások az irányadók. Az ügyvezető béréről a Képviselő-testület dönt.

Pályázati feltételek:

· Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés.

· Végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben a Társaság alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat.

· Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.

· Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság a megbízási jogviszonyban foglaltak ellátására.

· A jelentkező nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

· Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és a tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

· A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a munkaviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

· Az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. A jelentkezőnek vállalnia kell a képzés megkezdését a megbízási jogviszony időszaka alatt. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

· Felhasználó szintű számítógépes ismeret.


Elvárt kompetenciák:

· legalább 3 év vezetői szakmai tapasztalat

· stratégiai szemlélet

· felelősségteljes, önálló munkavégzés

· megbízhatóság, szakmai elhivatottság

· hatékony problémamegoldó képesség

· döntéshozó képesség és felelősségvállalás

· kiváló kommunikációs képesség

· pozitív beállítottság

· újítási képesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· felsőfokú szakirányú végzettség közgazdasági és/vagy gazdasági területen

· gazdasági társaságnál szerzett legalább 3 év cégvezetői tapasztalat

· helyismeret

· idegen nyelv(ek) ismerete és használata

· közigazgatási, önkormányzati működésben való jártasság

· közművelődési intézményben szerzett vezetői tapasztalat

· kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) jegyző általi hitelesített másolata

• a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz

• motivációs levél

• a működésre vonatkozó pénzügyi és szakmai elképzelések, rövid üzleti modell készítése

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésének igazolása

• nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához

• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez

• a pályázati feltételként előírt szakirányú közép- vagy felsővezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása

• nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022. április 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:

2022. február 15. 12.00 óra


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorján András polgármester nyújt, a +36 70 947 4043 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Adorján András polgármester részére a polgarmester@leanyfalu.hu e-mail címen keresztül vagy lezárt borítékban Adorján András polgármesternek címezve (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126). A zárt borítékra kérjük ráírni a következőt: „Ügyvezetői pályázat”.A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős személy Leányfalu Nagyközség Önkormányzat polgármestere. A pályázatokat a tulajdonos önkormányzat Képviselő-testülete által felkért 5 fős bizottság véleményezi, majd a Képviselő-testület dönt a megbízott személyéről.


A pályázat elbírálásának határideje:

A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül dönt az ügyvezető megbízási jogviszonyának létesítéséről.
Adorján András s.k.

polgármesterbottom of page