top of page

Pályázat - Tündérkert Óvoda

Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §,

valamint a 20/B. § alapján

pályázatot hirdet


Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha

Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. február 1-től 2025. július 1-ig szól.


A munkavégzés helye:

2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-11.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti magasabb vezetői feladatok ellátása, valamint a feladatellátáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- büntetlen előélet és cselekvőképesség,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Egyéb felsőfokú pedagógus végzettség,

- Egyéb felsőfokú szociális végzettség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az oklevél másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

- az 5 év szakmai gyakorlat igazolása,

- szakmai önéletrajz,

- az óvoda elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § (5) bekezdése alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adataiba a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén harminc napon belül megszünteti.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorján András polgármester nyújt a +36 70 947 4043-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Leányfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 901/2019., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

- Személyesen: Ügyfélszolgálati Iroda, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálási határideje: a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első Képviselő-testületi ülés. Pályázat benyújtásának módja: lezárt borítékban, papír alapon, két példányban, a pályázott intézmény megjelölésével személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán keresztül vagy postai úton. Címzés: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. A borítékon kérjük feltüntetni: Leányfalu Önkormányzat Polgármestere ”Intézményvezetői pályázat”


A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.leanyfalu.hu 2019. december 13.

- Leányfalui Hírek 2019. decemberi szám

- Oktatási és Kulturális Közlöny várhatóan 2019. december 20.

- https://kozigallas.gov.hu 2019. december 13.

bottom of page