top of page

Pályázat - Pénzügyi osztályvezető

Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály Pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.


A munkavégzés helye:

Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a pénzügyi ügyintézők munkájának koordinálását, szakmai irányítását. Összeállítja az önkormányzat költségvetését, továbbá az önkormányzat zárszámadását. Gondoskodik a jóváhagyott előirányzatok betartatásáról és módosításáról a település éves költségvetésében. Szakmai kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel. Elkészíti az önkormányzat évközi beszámolóit a költségvetés időarányos teljesítéséről. Elvégzi a mutatószám felmérést, annak módosítását és elszámolását. Közreműködik a pályázatok pénzügyi feladataiban, továbbá tartja a kapcsolatot a Képviselő-testülettel, annak pénzügyi bizottságával, és szükség szerint részt vesz annak ülésein.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Pénzügyi Osztály


Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:


· Magyar állampolgárság

· Cselekvőképesség

· Büntetlen előélet

· Főiskola, és emellett az Ávr. 12. § (1) bekezdésében és a 29/2012.(III.07.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában meghatározott képesítési követelményeknek való megfelelés

· Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· Közigazgatási szakvizsga megléte,

· Önkormányzatnál szerzett pénzügyi - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

· Gyakorlott szintű ASP rendszer használatának ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019 (IV.23.) Korm. rend. 9. § (1) bekezdése alapján

· végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

· szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata

· a pályázató adatkezelési hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséről

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Filep Julianna jegyző nyújt, a 06-70-417-8574-os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 179/2020, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető.


Személyesen: dr. Filep Julianna, Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. [MB2]


A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 24.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.leanyfalu.hu - 2020. február 20.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató próbaidőt ír elő. Javadalmazás: bruttó 420.000.- Ft személyi bér és évi 200.000.- Ft cafeteria.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.leanyfalu.hu honlapon szerezhet.


bottom of page