top of page

Pályázat - Leányfalu Önkormányzat

Pályázat pdf. formátum


P Á L Y Á Z A T


Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező, Leányfalu 2732

helyrajzi-számú 1658m 2 alapterületű ingatlan hasznosítására: területen kutyafuttató

létesítésére és üzemeltetésére

Az ingatlan adatai:

- Alapterület: 1658m 2 kivett beépítetlen terület- Védőterület- hidrogeológiai belső

védőövezet. M-rét besorolású, mely a vízműterület és védőterületének

biztosítására szolgál. Az övezetbe tartozó ingatlan területén bármilyen építmény

létesítése, a területhasználat, a terep eredeti viszonyainak megváltoztatása

kizárólag a vízügyi hatóság engedélye alapján történhet, a nagyvízi mederre

vonatkozó magasabb rendű jgoszabályok, valamint a leányfalui vízbázis és

védőterülete kijelölésére vonatkozó vízügyi határozat előírásainak betartásával

szabad.

- Közművesítettsége: az ingatlan közművesítetlen


A pályázat tartalma:

- Az ingatlanon kutyafuttató kialakítása és annak hosszú távú üzemeltetésére

vonatkozó elképzelés és javaslat. Az elképzelés alapján a hasznosító a

kutyasulis foglalkozásokon kívül minden nap 4-6 órában, felügyelet nélküli

kutyafuttatót biztosítana a falu lakosságának, a terület rendben tartása mellett.

- A területen való kutyafuttató létesítése és üzemeltetése mellett a pályázó a

területet hasznosíthatja, azon a jogszabályok szerinti bevételszerző

tevékenységet (pl. kutyaiskola működtetése) folytathat, kutyapanzió, kutya

napközi létesítése nem megengedett.


A hasznosítással kapcsolatos elvárás:

- Az ingatlan kerítéssel történő körbekerítése (Helyi Építési Szabályzatban

foglaltak szerint), és a kerítés állagának folyamatos fenntartása.

- A tervezet hasznosításhoz jogszabályilag előírt közművesítés a pályázó feladata

és költsége.

- A területen akadálypályához kapcsolódó eszközök elhelyezése, azok szükség

esetén történő javítása, cseréje.

- A kutyaürülék elhelyezésére szolgáló eszközök felszerelése és rendszeres

ürítése, annak rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodnia kell.

- A terület karbantartása, gyommentesítése.

- Az ingatlan használatnak a lakosság részére történő biztosítása hétköznap,

illetve hétvégén előre meghatározott időszakban: nyáron 8:00-20.00 óra között,

télen 8:00-18.00 óra között történhet, kutyaiskola kialakítása esetén annak nyitva

tartása a fenti időszakokon belüli időben lehetséges max. napi 6 órában,

vasárnap és a nemzeti ünnepeken működése nem megengedett.


P Á L Y Á Z A T


- A terület hasznosítása hosszú távú, minimum 3 évre szóló bérlet formájában

történhet, mely felülvizsgálatot követően további kettő évvel

meghosszabbítható, melynek keretében az alábbi feltételeket fogalmazza meg:


Az első három évben bérleti díj nem kerül meghatározásra, tekintettel a

hasznosítással kapcsolatos széleskörű elvárásokra. A harmadik év végén

a bérleti díj bevezetésének lehetőségét felülvizsgálja a bérbeadó. A

bérleti díj összege a három éves határidő lejárta előtt a következő 2

év tekintetében kerül megállapításra: erre vonatkozóan a felek a

hosszabbítás előtt jogosultak tárgyalásokat folytatni.


- A tevékenység(ek) végzéséhez szükséges esetleges szakhatósági engedélyek,

hozzájárulások beszerzése a bérlő feladata és felelőssége, ezekért a bérbeadó

Önkormányzat semmilyen mértékű felelősséget nem tud és nem is kíván vállalni.

A leendő bérlőnek a KDDVIZIG-et és a NÉBIH-et (ezen belül az

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságot) meg kell majd keresnie a

tevékenysége megkezdése előtt, valamint értesíteni a hatósági állatorvost (itt: Dr.

Bándli József).

A pályázat beadási határideje: 2023. június 30.

A beadás helye: Leányfalui Polgármesteri Hivatal-2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út

126.

A beadás formája: A pályázatot papír vagy elektronikus úton aláírva, szkennelve kell

benyújtani a Leányfalu Polgármesteri Hivatalhoz címezve (2016

Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.), vagy az

ugyfelszolgalat@leanyfalu.hu címre.


A benyújtandó pályázat tartalma:

- Pályázó neve, lakcíme elérhetősége, referenciák amennyiben vannak

- A kialakítandó kutyafuttatóra vonatkozó rövid szöveges leírás

- Az ott elhelyezni tervezett eszközökről szóló tájékoztatás

- Üzemeltetésre vonatkozó elképzelés

- A lakossági használat időkeretére vonatkozó javaslat bemutatása

- 30 napnál nem régebbi köztartozásmentes adózói minőségről szóló NAV

igazolás, cég esetében nemleges adóigazolás: igazolja, hogy az adózónak a

kiadás napján vagy a kérelemben megjelölt napon a NAV-nál nyilvántartott

tartozása és végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekben Adorján András ad felvilágosítást a

(06) 26 580 152-es telefonszámon.


P Á L Y Á Z A T


A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a beadási határidőt követő első képviselő
bottom of page