top of page

Pályázat (frissítve) - Leányfalu Önkormányzat

Frissítve: aug. 3.

Pályázat pdf. formátum


PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

pályázatot hirdet


a tulajdonában álló leányfalu belterület 847/2, 847/2/A/1/, 847/2/A/2 hrsz-ú- természetben Leányfalu, Móricz Zsigmond út 235. szám alatti ingatlan

hasznosítására, bérbe adására


Az ingatlan adatai: kivett beépítetlen terület: 1707 m2, az ingatlanon egy 126 m2 öröklakás és egy 40 m2 öröklakás található, melyek felújításra szorulnak


A pályázat tartalma: önkormányzati ingatlan bérbeadása, hasznosítása, hosszú távú üzemeltetése és állagmegóvás, felújításra vonatkozó elképzelés és javaslat, konkrét felújítási terv anyagkimutatással, költségekkel, műszaki tartalommal


A hasznosítással kapcsolatos elvárások:

  • A tervezett hasznosításhoz az ingatlan felújítása a pályázó feladata és költsége

  • A terület karbantartása

  • Az ingatlan használatnak a lakosság részére történő biztosítása

  • Az előre egyeztetett módon, kiviteli tervek alapján végzendő felújítások igazolt összege a havi bérleti díjba beszámításba kerülhet


A bérleti jogviszony időtartama: határozott időtartamú, 5 évre szóló

A helyiség megtekinthető: a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időben, a helyszínen. A megtekintés előzetes egyeztetés alapján. Érdeklődni: Adorján András polgármesternél a 06 70-947-40-43 telefonszámon.


A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Leányfalui Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. A pályázat benyújtható a kiírás megjelenésétől kezdve legkésőbb 2023. augusztus 31. napjáig írásban vagy e-mailben az aláírt szkennelt dokumentumokat az ugyfelszolgalat@leanyfalu.hu címen.


Csatolandó dokumentumok:


  • Kérelmező neve, lakcíme, elérhetősége

  • 30 napnál nem régebbi köztartozásmentes adózói minőségről szóló NAV igazolás, cég esetében nemleges adóigazolás: igazolja, hogy az adózónak a kiadás napján vagy a kérelemben megjelölt napon a NAV-nál nyilvántartott tartozása és végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs


  • cég, civil szervezet esetén átláthatósági nyilatkozat az Áht. 41.§ (6) alapján


  • annak megjelölése, hogy milyen céljából igényli a kérelmező bérbe venni az ingatlant, hasznosítási koncepció, referenciák, üzleti terv, beruházási ütemterv konkrét műszaki tartalommal


A pályázatok felbontása:

Az ajánlattételi határidő lejártát követően történik.

Érvényes a pályázat, amennyiben a pályázati kiírás szerinti dokumentáció mind tartalmilag, mind formailag az előírt követelményeknek megfelel és a pályázat az ajánlattételi határidő lejártáig leadásra került. Az érvénytelen ajánlatokat a kiíró az értékelésből kizárja.

A pályázat elbírálásának ideje:

A pályázatot Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen választja ki.

A pályázat elbírálási eredménye ismertetésének módja, határideje:

A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázókat a Polgármester a Képviselő-testület döntésétől számított 15 napon belül írásban értesíti.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indokolás nélkül visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.dr. Filep Julianna s.k. Adorján András s.k.

jegyző polgármester
bottom of page