top of page

Pályázat - Leányfalu Önkormányzat

Pályázat pdf. formátuma


Részletes Pályázati kiírás


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan

nyilvános pályázat útján történő értékesítésére


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.), mint Kiíró (a továbbiakban: "Önkormányzat") nyilvános pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlan értékesítésére:


Cím: Leányfalu, 1906 hrsz. (Szőlő utca 2.)

Terület: 555m2

Ingatlannyilvántartási megnevezése: hétvégi ház, udvar

Övezeti besorolás: Lke-Ü2

Nettó induló (licit) ár: 14 000 000.- Ft


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján kerül az ingatlan értékesítési pályázaton történő kiírásra.

Ajánlattételre jogosult minden természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.

Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertesének – a nyilvános pályázat és licittárgyalás alapján a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó – részére történik, melyről a végső döntést a Leányfalui Polgármesteri Hivatal munkatársai (továbbiakban: Munkacsoport) által készített összegzés alapján Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg.

Pályázati ajánlat:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. Pályázó nevét, címét, székhelyét, a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, amely az induló licit árnál kevesebb nem lehet.

2. Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról, és arról, hogy a pályázónak az

Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt

esedékességű tartozása nem áll fenn, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó

kötelezettség vállalásáról.

3. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiállított – 30 napnál nem régebbi – nyilatkozatát arról,

hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn.

4. A 2. és 3. pontban meghatározott nyilatkozatok elmaradása vagy a nyilatkozattal ellentétesen

köztartozás megállapítása esetén pályázó az eljárásból kizárható.


Pályázat beadásának határideje: 2023. június 30. 10 00


Helye: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Módja: a pályázat benyújtható személyesen, vagy postai

úton. Az ajánlatot zárt borítékban „Leányfalu 1906

hrsz.” jeligével, 1 eredeti példányban kell benyújtani.


A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat az Önkormányzat érvénytelennek minősíti.

Pályázat bontásának és licittárgyalásának időpontja: 2023. július 6. 11 00


Helye: Leányfalui Polgármesteri Hivatal tárgyalója

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A pályázat bontása - külön meghívó nélkül - a megjelent pályázók jelenlétében történik.


Pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat a Munkacsoport megvizsgálja. Amennyiben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

szóló 4/2012. (III.1.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételek teljesültek, abban az esetben Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a végső döntést - az eredményhirdetésnél írt határidőn belül - meghozza, azaz nyertest hirdet és szerződést köt a nyertes pályázóval.

A pályázat nyertese a licittárgyalás lezárását követően a

legmagasabb vételárat ajánló, és érvényes ajánlatot tevő pályázó.


Eredményhirdetés: a pályázat eredményét – a Munkacsoport által

készített összegzés alapján – a Képviselő-testület állapítja meg a pályázati bontást követő 15 napon belül. A bírálat eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül írásban értesíti

Kiíró.


Regisztráció:

A pályázati regisztráció a bontás meghirdetett időpontjában történik.

A pályázó köteles a bontáson és a licittárgyaláson személyesen megjelenni, olyan időpontban, hogy regisztrálása az alábbiak szerint megtörténhessen.

Gazdasági társaságok képviselői egy hónapnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal, vagy aláírás mintával, szervezetek a hatósági bejegyzésüket igazoló dokumentummal és aláírási címpéldánnyal, természetes személyek érvényes személyazonosságot igazoló okmányok bemutatásával kötelesek magukat igazolni.

A pályázó közjegyzői okiratba foglalt vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazással képviseltetheti magát a pályázat bontásánál és a licittárgyaláson.

A bontás alkalmával a Munkacsoport megállapítja, hogy mely ajánlatok érvényesek. A pályázati tárgyaláson csak az az ajánlattevő vehet részt, akinek ajánlatát a Munkacsoport nem minősítette érvénytelennek.


Érvénytelen az ajánlat, ha

- a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható,

- az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,

- olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,

- a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,

- a pályázati anyag nem tartalmaz minden szükséges dokumentumot/nyilatkozatot.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.


Licittárgyalás:

Az Önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázatok bontása után az érvényes ajánlatok között licittárgyalásra kerül sor, ahol a legkedvezőbb ajánlat, vagyis a legmagasabb megajánlott összeg az induló licit ár. Amennyiben kettő vagy annál több pályázat érvényes és hiánytalan, akkor a bontás után közvetlenül sor kerül a licittárgyalásra.

Ha a beérkezett vagy a licittárgyalás során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlatevő sem tesz, a tárgyalást vezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.


Licit tárgya: az ingatlan eladási ára.

Az induló licit ár a benyújtott pályázatokban megajánlott legmagasabb nettó vételár. A licit

lebonyolítása során az ajánlatokat legalább a licitet levezető személy által meghatározott összeggel lehet emelni, de minimum 50.000 Ft-tal. A licit nyertese a legmagasabb vételárat ajánló pályázó. A licitvezető személy a tárgyalást lezárja, ezt követően a pályázó újabb ajánlatot érvényesen nem tehet. A licittárgyalás teljes folyamata jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, melyet a jelenlevők kötelesek aláírni.

Az ajánlat hatálya megszűnik, ha más ajánlattevő kedvezőbb árat ajánl, vagy ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be. A legmagasabb vételárat ajánló pályázó az ajánlatához a nyertes kihirdetéséig kötve marad. A Ptk. 6:76. (1) bekezdése alapján a szerződés a nyertes kihirdetésével az elért áron létrejön.

Adásvételi szerződés megkötése és hatályba lépése:

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot (adásvételi szerződést) az ajánlattevő köteles a nyertes kihirdetéséről történő értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül megkötni.

Amennyiben a pályázat nyertese nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, az Önkormányzat jogosult a pályázat nyerteséhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a szerződéstől elállni, és az Önkormányzat döntése szerint a második legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevővel kísérli meg a szerződés megkötését az ajánlattevő által ajánlott vételáron.


Vételár megfizetése:

Az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül esedékessé válik a teljes vételár 10%- ának - foglaló jogcímen történő - megfizetése. A vevő a fennmaradó teljes vételárat az adásvételi szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül köteles kifizetni, ez akkor módosulhat, ha az elővásárlásra jogosult MNV Zrt. elővásárlásra vonatkozó állásfoglalása a megjelölt dátumig nem érkezik meg. Ebben az esetben a vételárat az MNV Zrt. nyilatkozatától, illetve a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártától számított 3 naptári napon belül meg kell fizetni.

Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot, melyet az önkormányzat, mint eladó a vevőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával gyakorolhat.

A pályázó a teljes vételár kiegyenlítését követően léphet az ingatlan birtokába.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a pályázót, mint vevőt terhelik (pl. ügyvédi munkadíj, igazgatási szolgáltatási díj, illeték).


Egyéb tájékoztatás:

Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezik a felhívás és az ingatlanforgalmi értékbecslés.

Az Önkormányzat javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.


A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Leányfalui Nagyközség Önkormányzat Polgármesterénél lehet. Telefonszám: 26/580-152, E-mail: polgarmester @leányfalu.hu


A pályázati ajánlatot benyújtani Leányfalui Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán kell, vagy postai úton a 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. címen. A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.leanyfalu.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján is megtekinthető.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor

indoklás nélkül, valamint bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve

eredménytelennek nyilváníthatja.


Leányfalu, 2023. május 25.


Adorján András

polgármester

bottom of page