top of page

Pályázat - Intézményvezető

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Faluház és Ravasz László Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5, azaz öt évig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési szakemberként az intézmény működésével kapcsolatos közművelődési feladatok ellátása. Vezetőként az intézmény törvényes működésének biztosítása, a közművelődési munka szakmai irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

§ Főiskola,

§ Vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettség, vagy

§ nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

§ a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az előző pont szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, és

§ kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,

§ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása,

§ büntetlen előélet,

§ cselekvőképesség,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ szakmai önéletrajz;

§ 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, valamint azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;

§ a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát;

§ az intézmény vezetésére a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § (5) bekezdés a) pontjára;

§ pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adataiba a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul;

§ nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

§ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti;

§ a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy az Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság, valamint a Képviselő-testület ülésének nyilvánosságához hozzájárul-e.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat legkorábban 2019. július 1. napjától nyújtható be, legkésőbb 2019. július 30. napjáig.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Loszmann János polgármester nyújt, a +36 70 947 4047-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 529/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a benyújtás időpontjában – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. A pályázat benyújtásának módja: lezárt borítékban, papír alapon, egy példányban, a pályázott intézmény megjelölésével. A pályázatoknak legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig a 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. szám (Leányfalu Nagyközség Önkormányzata címére) meg kell érkeznie. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelennek nyilvánítására.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


§ www.leanyfalu.hu - 2019. július 1.

§ Leányfalui Hírek c. újság júliusi száma


bottom of page