top of page

Meghívó - Vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottsága

Szabó Péter László Elnök


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottságának

rendes ülésére


2023. január 26. napján (csütörtökön) 16:30 órai kezdettel,

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme


2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:

1. Előterjesztés a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Szabó Péter László elnök, képviselő


Leányfalu, 2023. január 23.


Szabó Péter László s.k.

elnök, képviselő


1. napirendi pont


Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Vagyonnyilatkozat-vizsgáló

Bizottsága

ELŐTERJESZTÉS

A Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottság 2023. január 26-i rendes ülésére


Tárgy: Előterjesztés a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Szabó Péter László bizottsági elnök

Az előterjesztést készítette: dr. Filep Julianna jegyző


Tisztelt Bizottság!


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelete értelmében a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával és ellenőrzésével

kapcsolatos feladatokat a Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottság látja el.


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1)-(3)

bekezdései szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös

háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt:

hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének

elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. Avagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat- vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.


A Képviselő-testület tagjai a jelen bizottsági ülésen eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettségének, erre való tekintettel az alábbi javaslatot terjesztem elő:


Határozati javaslat


A Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottság ..… igen, ….. nem, ….. tartózkodással a következő

határozatot hozta:


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottságának

…/2023. (I. 26.) számú határozata


Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottsága

megállapítja, hogy a Polgármester és a Képviselők a vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettségüknek határidőben eleget tettek. A képviselők a képviselői jogaikat

gyakorolhatják és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény 35. §-a szerinti juttatásokban részesülhetnek.


Határidő: azonnal

Felelősök: Szabó Péter László elnök, dr. Filep Julianna jegyző


Leányfalu, 2023. január 23.


Szabó Péter László sk.

elnök


A törvényességi ellenőrzést elvégeztem.

Leányfalu, 2023. január 23.


dr. Filep Julianna sk.

jegyző

bottom of page