top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2020. február 27. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Nyilvános ülés napirendje:


1. A Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetői pozíciójára pályázók 2. körös meghallgatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. A Leányfalu Termálfürdő Kft. havi jelentése a folyószámlahitel állásáról Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Leányfalu Díszpolgára kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2008. (II. 7.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


4. Javaslat a „Leányfalu Ifjú Tehetsége” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


5. Döntés a 2019. évi kiemelt művészegyüttesi pályázatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Javaslat a Leányfalui Olvasókönyv második, bővített kiadásának támogatására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


7. Javaslat a Helytörténeti Kiadvány megjelentetésének támogatására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


8. A Leányfalu 2029 helyrajzi számú ingatlan egy részének útként történő leszabályozásához szükséges földhivatali telekalakítás

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Javaslat közterület elnevezésére, illetve meglévő közterület átnevezésére

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Javaslat a Szőlő utca 1906 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévő ½ arányú részének árverésen történő megvásárlására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. Beszámoló saját bevételből, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


12. Javaslat Leányfalu Nagyközség 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök


13. A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezetnek a Sorg-villa kertészetében folytatott tevékenységéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Adorján András polgármester


14. A Faluház mögötti önkormányzati ingatlan (2654 hrsz.) területén megvalósuló kávézó beruházásának bemutatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


15. Leányfalu közigazgatási határain belül a közterületen lévő fákkal kapcsolatos favédelmi feladatok meghatározása

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök, valamint Bellavics László bizottsági tag


16. Döntés a Sorg-villa felújítási, karbantartási munkáinak költségtervezetéről és ütemezésről, valamint szándéknyilatkozat az önkormányzati ciklusra vonatkozóan

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök, valamint dr. Krizsán Ildikó és Molnár Levente Balázs bizottsági tagok


17. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Sorg-villa Alapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


18. Javaslat a Leányfalui Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


19. Döntés a falugondnoki tevékenység ellátását szolgáló vállalkozási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


20. Javaslat a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


21. Döntés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


22. Javaslat rajzpályázat kiírására Leányfalun élő gyermekeknek környezet- és természetvédelem témában

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök


23. Klein-villa munkacsoport felállítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


24. Szándéknyilatkozat a Faluház és a majdani Kávézó közötti korszerű kosárlabda- és futballpályaként is használható közösségi tér létesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Adorján András polgármester


25. Döntés a Javaslattevő Testületbe delegálandó helyi önkormányzati képviselő személyéről (Leányfaluért Emlékérem – 2020.)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


26. A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


27. Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. január 30-i ülésén meghozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


28. Egyebek


Zárt ülés napirendje:


1. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Döntés lakásbérlet meghosszabbítására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

3. Döntés fakivágás ügyében hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezésről

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


Leányfalu, 2020. február 24.

Adorján András sk.

polgármester

bottom of page