top of page

Meghívó - Rendkívüli Testületi Ülés


Előterjesztés - Adó rendelet módosítása 11.29. végleges
.pdf
Download PDF • 894KB


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének


rendkívüli, nyilvános ülésére


2022. november 29. napján 17:00 órára

Helyszín: Faluház, Bolba Lajos Terem (Színházterem)

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.)


Napirend:


1. Döntés a 2023. évi adórendelet módosításáról

Előterjesztők: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


Leányfalu, 2022. november 25.


Adorján András sk.

polgármester

Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől


ELŐTERJESZTÉS


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. november 29-i rendkívüli, nyilvános ülésére


Tárgy: Az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról szóló, 15/2016.

(XI.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző

Az előterjesztést készítette: dr. Megyeri Johanna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!


Előzmények, általános indokolás:

A 2019-ben megválasztott képviselő-testület az elmúlt 3 évben mintegy 3 milliárd forintnyi

külső, pályázatok útján elnyert forrással gyarapította a település vagyonát. Ez az összeg,

figyelembe véve, hogy az önkormányzat éves költségvetése pályázatok nélkül nem éri el a

700 millió forintot, jelentős eredménynek számít. Ezáltal számos régóta szükséges, tervezett

és a lakosság által elvárt beruházást pályázati forrásokból valósított meg: utak, járdák, az

óvodakert és a játszótér felújítása, az óvoda és az étkezde tetőzetének azbesztmentesítése, az

iskolai étkező bővítése, az óvodaépület és a pinceraktár tatarozása, a védőnői és orvosi

eszközbeszerzések, energetikai fejlesztések a faluházban és a polgármesteri hivatalban, a

romos Klein-villa felújításával a faluközpont rendezése, termálfürdő keleti szárnyának,

öltözőjének és vizesblokkjainak felújítása, gyermekorvosi rendelő építése, bölcsőde építése,

kulturális és közösségi programok pályázati forrásokból való finanszírozása, stb. Azonban

hosszú távon, a település működtetését és további fejlesztését nem lehet esetleges pályázati

sikerekre alapozni, így szükség lenne a stabil saját bevételek biztosítására is. Ehhez az

adórendszerünk átalakítására lenne szükség. Gyorsan növekvő lakosságszámunk ugyanis

emelkedő elvárásokat és csökkenő adóbevételeket teremt. Jelenleg ugyanis a helyi

adórendeletünk azzal jutalmazza az állandó lakóvá válást, illetve az életvitelszerűen itt élést,

hogy az ingatlanra kiszabott adó mennyiségéből 35% - 65 %-os kedvezményt nyújt egy éves

helyben lakás után. Tehát onnantól, hogy valaki leányfalusivá válik, többségében fele annyi

adót sem fizet ingatlanja után, mint korábban. Adórendszerünket azért formálták ilyenné

elődeink, mert korábban az állandó lakosok után lakóhelyük megkapta a lakos személyi

jövedelem adójának jelentős százalékát, ami jóval magasabb volt, mint a helyi adó mértéke,

így a település jól járt azzal, ha nőtt az állandó lakosainak száma. Mára azonban ez már nincs

így. A személyi jövedelemadóból való részesülés megszűnt, így adórendszerünk instabillá

vált.

Jelenlegi adórendszerünk további kérdéseket is felvet, mivel a fizetendő adó nagyságát

sávosan határozza meg, mely egyrészt a sávugrásoknál torzító hatású, másrészt az átlagnál

kisebb épületek és az átlagnál nagyobb épületek esetében magasabb négyzetméterárakat

határoz meg, az átlagosaknál kisebbeket. Sajnos azonban az épületek nagysága alapján

meghatározott adómérték nem tud tekintettel lenni például arra, hogy az adott ház milyen


2

műszaki állapotban van, a házban hányan élnek, és arra sem, hogy lakói milyen anyagi

helyzetben vannak.

Alapvető probléma továbbá, hogy a kivetett építményadó az elmúlt 10 évben nem emelkedett,

még az éves infláció mértékével sem, sőt a 2015-ben a hulladéktörvény módosulása miatt, a

közszolgáltatási szerződés következtében a hulladékszállításra vonatkozó adórész eltörlésre

került, adócsökkenést eredményezve ezzel. (Ennek ellensúlyozására történt 2015-ben telekadó

emelés, mely csak az üres telkek tulajdonosait érintette.) Amennyiben az elmúlt 10 évben

csak az éves infláció mértékével emelkedett volna a helyi adó, most már közel 160 millió

forintnak kellene lennie az építményadóból befolyó összegnek. Ehelyett még most sem éri el

a 10 évvel ezelőtti 108 millió forintot.


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Építményadó 107 822 103 463 103 076 96 365 97 265 97 924 95 807 96 897 99 595

Telekadó 13 458 17 603 12 654 12 556 22 055 23 289 21 820 21 010 19 987

Adók emelésére 2020-ban és 2021-ben a pandémia miatt elrendelt veszélyhelyzetben nem

volt lehetőség, így a 2019 végén mandátumot szerzett képviselő-testületnek ez az első

alkalma arra, hogy a költségvetés egyre fokozódó nehézségeit mérsékelje.

A fennálló nehézségeket tetézte az energiaárak 2022 folyamán bekövetkezett ugrásszerű

emelkedése, melyek kilátástalan helyzet elé állították az önkormányzatot.

Jelen gazdasági helyzetben és környezetben nemcsak a lakosság terhei nőnek, hanem az

önkormányzaté is, a teljesség igénye nélkül: közvilágítás, közterületi hulladékszállítás, a

település területén bármilyen probléma elhárítása, kátyúzás, útépítés, és a kötelező

közfeladatok ellátására vonatkozó szerződésekben rögzített díjak szintén követik az inflációt,

míg bevételeink a fentiekben részletezett okok miatt nem emelkednek. Az önkormányzat

teljes rezsiköltsége valamennyi intézményével együtt éves szinten a korábbi mintegy 25

millió forintról a becslések szerint 82-85 millió forintra emelkednek, amennyiben a korábbi

évek viszonylag enyhe időjárása folytatódik, hidegebb tél esetében ezek az összegek tovább

nőnek majd. Ebből kb. 5 millió forintot tud az önkormányzat takarékossági intézkedésekkel

spórolni a közszolgáltatások működőképességének fenntartása mellett.

Az adórendelet módosítására november 30-ig van lehetőség. Az ősz folyamán több

alkalommal is folytatott egyeztetéseket a képviselő-testület és a szakbizottsága is, melyek

eredményeképpen több javaslat is született.

A Pénzügyi, Gazdasági, és Településfejlesztési Bizottság - 2022. november 17-i ülésén -

végül két képviselő és két külsős bizottsági tag szavazatával azt a javaslatot támogatta, mely

egyszerűsítést és egységesítést, egyben jelentős mértékű adóemelést, vele párhuzamosan

jelentős mértékű szociális alap létrehozását irányozta elő. E javaslat azt tartalmazta, hogy

egyrészt az építményadó esetében valamennyi kedvezmény kerüljön megszüntetésre, másrészt

a hasznos alapterület tekintetében 80 m2-ig 900.-Ft/ m2, 80 m2-től 300 m2-ig 800.-Ft/m2,

300 m2 feletti ingatlan esetén szintén 900 Ft/m2 legyen az építményadó. Evvel a módosítással

220 millió Ft bevétele keletkezne az önkormányzatnak, tehát 100%-kal növekedne az

építményadóból származó bevétele, és ennek 15%-ával nőne az önkormányzat szociális

célokra adható költségvetési kerete.

A képviselő-testület a 2022. november 22-i ülésen az adórendelet módosításáról nem döntött,

mivel a bizottsági javaslatot – az ülésen is megjelenő és véleményüknek hangot adó polgárok

által megfogalmazott indokokat elfogadva - már az azt korábban megszavazó két képviselő


3

sem támogatta. A képviselő-testület úgy határozott, hogy újabb egyeztetéseket tart, és a

döntést a 2022. november 29-re meghirdetett rendkívüli ülésen hozza meg.


A 2022. november 24. napjára meghirdetett közmeghallgatáson az adórendelet tervezett

módosítása, az elvégzett számítások, kalkulációk ismertetve lettek. A képviselő-testület tagjai

és a megjelent polgárok többsége konszenzusra jutottak abban, hogy az adóemelés szükséges,

és a 25%-os mértékű emelést el tudták fogadni az építményadó, a telekadó, a kereskedelmi

egységek adójának tekintetében, és a medence adó 1500.-Ft-ra történtő emelését is.

További technikai módosítások:

1. Az ASP-re való átállás miatt az egyes adónemekhez kapcsolódó nyomtatványok már

nem képeznék az alaprendelet mellékleteit a központi nyomtatványokra való

megfelelés/átállás miatt.

2. Központi jogszabály megszüntette az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési

tevékenység esetén beszedhető adót, így ez a rendelkezés is hatályát veszti.

3. Az alaprendelet 12.§-ban szereplő átmeneti rendelkezések az alaprendelet bevezetése

miatt voltak szükségesek, így ez a szakasz is hatályát veszti.

További enyhítésként kérem a kedvezmények megtartását, tehát az 50 m2 alatti és a 300

m2 feletti ingatlanok esetében a kedvezmények eltörlésének, mellőzését: azért javaslom a

felső három kategóriában a helyi lakosok kedvezményének a fenntartását is, mivel a sávok és

a kedvezmények viszonylatában jelenleg is:

-egy 80 m2 ház után a tulajdonosa 190 Ft-ot fizet m2-ként,

-egy 350 m2-es 450 Ft-ot m2-ként

-egy 560 m2-es pedig 960 Ft-ot fizet m2-ként.

Ez már így is eléggé differenciált a nagy házak tulajdonosai esetében, tehát a kedvezmény

elvonás itt már nem felelne meg az arányosság elvének. Ez ugyan 4 millió forinttal kevesebb

bevételt jelentene az önkormányzat számára, de ennek ellenére így látom helyesnek.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a módosító rendelet-tervezet.

Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi az egységes szerkezetbe foglalt alaprendelet.

Az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi az építményadó módosításával kapcsolatos

számítások, táblázatok, melyek egyben az előzetes hatásvizsgálat részét is képezik.

Az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi az adórendelet módosításával kapcsolatos

előzetes hatásvizsgálat, mely tartalmazza a többi módosított adónemekkel kapcsolatos

kalkulációkat.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, hozzon

határozatot a módosítások fő irányainak elfogadásáról, majd annak megfelelően az arra

vonatkozó rendelet-tervezet fogadja el.

A Képviselő-testület ..… igen, ….. nem, ….. tartózkodással a következő határozatot hozta:


4


I: Határozati javaslat:


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének


…/2022. (XI.29.) számú határozata


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi

területén alkalmazott helyi adókról szóló, 15/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletének

módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

a) a 25%-os egységes emelést kéri a rendeletbe beemelni az építményadó

vonatkozásában a kedvezmények megtartása mellett azzal, hogy: a kedvezmény csak

annak járjon, aki életvitelszerűen legalább két teljes összefüggő naptári éve él

Leányfalun,

c) a telekadó 25%-os, 80.-Ft/m2-ről 100.-Ft/m2-re emelése,

d) kereskedelmi egységek adójának 25%-os, 900.-Ft-ról 1125.-Ft-ra való emelése,

e) a medence adó 870.-Ft-ról 1500.-Ft/m2-re történő emelése.

Határidő: 2022. november 30.

Felelős: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


II. Rendelet-alkotási javaslat:

A Képviselő-testület ..… igen, ….. nem, ….. tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2022. (XI.29.)

önkormányzati rendeletével megalkotja az önkormányzat illetékességi területén

alkalmazott helyi adókról szóló, 15/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletének

módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Filep Julianna jegyző és Adorján András polgármester

Leányfalu, 2022. november 25.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page