top of page

Bérbe-adó önkormányzati ingatlan

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

pályázatot hirdet

a tulajdonában álló 1422/1/A hrsz-ú ingatlan bérbe adására


A megpályázható helyiség:

 Címe: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 165. (hrsz.1422/1/A)

 Bruttó alapterület: 61 m2, nettó hasznos alapterülete: 48 m2: a bejárati szint alatt egy

17,80 m 2 -es pince található. A lakótérben a 4,2 m 2 -es előszobából nyílik a 8,1 m 2 -es

háló, a 18,06 m 2 -es nappali, illetve a 3,78 m 2 -es gardrób, ebből nyílik a mosdó és a

fürdő, amely zuhanytálcás, alapterülete 3,6 m 2 . A 7,44 m 2 -es konyhához egy 2, 64 m 2 -

es kamra is tartozik. Az épület utca felőli oldalán egy körülbelül 14,5 m 2 nagyságú

terasz is helyet kapott.

 Az autóbejáróval rendelkező telek közvetlen bejárattal rendelkezik a 11-es főútról, a

település központjában

 Az épület tégla szerkezetű, fa fedélszerkezeten cserép héjalás található. Fűtés:

gázcirkó rendszerű, radiátoros hőleadással. Az épület épületgépészeti felújítást

igényel.

 A hasznosítás célja: önkormányzati lakóépület jellegű ingatlan piaci alapon történő

bérbeadása lakás vagy üzleti helyiség céljából

 Havi bér mértéke piaci elven történik: Havi minimum 150.000.-Ft + ÁFA + rezsi. A

pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki vállalja a minimális összeget

meghaladó összegű lakbér megfizetését. Több pályázó esetén a magasabb összegű

ajánlatot tevő részesül előnyben.

 Amennyiben a bérlő az ingatlanon a tulajdonossal előre egyeztetett módon

felújításokat végez számlákkal igazoltan, úgy annak összege a havi bérleti díjba

beszámításba kerül havi maximum 50.000.-Ft erejéig.

 Az óvadék mértéke minimum 3 havi lakbér mértékének megfelelő összeg.

 A bérleti jogviszony időtartama: Határozott, maximum öt évre szóló időtartamú.

 A helyiség megtekinthető: a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időben, a

helyszínen. A megtekintés előzetes egyeztetés alapján. Érdeklődni: Adorján András

polgármesternél a 06 70-947-40-43 telefonszámon.


A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Leányfalui Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út

126. A pályázat benyújtható a kiírás megjelenésétől kezdve legkésőbb 2023. április 20.


napjáig írásban vagy e-mailben az aláírt szkennelt dokumentumokat az

ugyfelszolgalat@leanyfalu.hu címen.

Csatolandó dokumentumok:

- Kérelmező neve, lakcíme, elérhetősége,

- 30 napnál nem régebbi köztartozásmentes adózói minőségről szóló NAV igazolás, cég

esetében nemleges adóigazolás: igazolja, hogy az adózónak a kiadás napján vagy a

kérelemben megjelölt napon a NAV-nál nyilvántartott tartozása és végrehajtásra vagy

visszatartásra átadott köztartozása nincs

- annak megjelölése, hogy lakás vagy üzlet helyiség céljából igényli a kérelmező bérbe

venni az ingatlant,

- nyilatkozat a bérleti díj és az óvadék mértékének megfizetéséről, annak mértékéről

- nyilatkozat az ingatlanon tervezni kívánt felújítási munkálatokról

A pályázatok felbontása:

Az ajánlattételi határidő lejártát követően történik.

Érvényes a pályázat, amennyiben a pályázati kiírás szerinti dokumentáció mind tartalmilag,

mind formailag az előírt követelményeknek megfelel és a pályázat az ajánlattételi határidő

lejártáig leadásra került. Az érvénytelen ajánlatokat a kiíró az értékelésből kizárja.

A pályázat elbírálásának ideje:

A pályázatot Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidő

lejártát követő 30 napon belül választja ki.

A pályázat elbírálási eredménye ismertetésének módja, határideje:

A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázókat a Polgármester a Képviselő-testület

döntésétől számított 15 napon belül írásban értesíti.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást

indokolás nélkül visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


Leányfalu, 2023. március 23.


dr. Filep Julianna s.k. Adorján András s.k.

jegyző polgármester

bottom of page