top of page

Az engedély nélküli fakivágás és csonkítás büntetendő!

Kedves Leányfalui Polgárok! Több hónapos előkészítő munka után megújult a rendeletünk a fás szárú növények védelméről, amely 2021. január elsejével lépett hatályba. A rendelet felülvizsgálatára a megnövekedő számú építkezések és házfelújítások, valamint az ezzel járó tereprendezések miatt került sor. Sajnos gyakori tapasztalat, hogy az itt ingatlant vásároló, öröklő tulajdonos éppen azért választja településünket, mert beleszeret Leányfalu flórájába, csodálatos zöld növényzetébe. Majd az építkezés megkezdése előtt engedély nélkül tarra vágja ingatlanát, az ingatlanja előtti közterületet, mert zavarja a munkálatokat, a kilátását, vagy sok levéllel és terméssel nem akar vesződni, stb… Sőt van, hogy már a szomszéd fái is zavarják… Majd megépíti a házát, és az első nyári hőségben szembesül azzal, hogy milyen nagy kincs a természetes árnyat adó nagy fa a ház körül. Miközben zöld településünk testébe is kopár sebeket ejtett. Ugyanakkor a helyi lakosok között is vannak, akik a szabályok ismerete hiányában, engedély nélkül látnak hozzá a favágáshoz, mely tevékenység természetesen ugyanúgy bírságot von maga után. A megelőzés és a hatékony szankcionálás érdekében a rendelet főbb elemeiről ezúton szeretnék tájékoztatást adni.

A rendelet célja, hogy Leányfalu egyik legfőbb értékét, szépségét, a dús zöld növényzetét a jövő számára megőrizzük, pótlását elősegítsük. Alapvető kötelességünk: a saját ingatlanon lévő faállományt mindenki köteles fenntartani, ápolni és lehetőség szerint megújítani.

Fát kivágni, csonkolni engedély vagy bejelentés nélkül saját ingatlanon sem szabad: jelentős büntetést vonhat maga után! Fát kivágni, csonkolni veszélyhelyzet elhárítása, illetve kiszáradás miatt (Ezek az esetek is bejelentés kötelesek!), vagy környezetrendezés (Csak engedéllyel szabad!) céljából lehet!

Az élet-, illetve súlyos balesetveszélyt jelentő fa kivágását a tulajdonos vagy kezelő - amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs - köteles haladéktalanul elvégezni. A veszély elhárítása érdekében történt fakivágást azonban 3 napon belül írásban be kell jelenteni a település jegyzőjének. A bejelentésben (fényképfelvétellel, kertészeti szakvéleménnyel, vagy egyéb hitelt érdemlő módon) igazolni kell a fakivágás indokoltságát. A kivágott fát a helyszíni szemle időpontjáig a kivágás helyén kell tartani.

A 30 cm-nél nagyobb törzs körmérettel rendelkező fák kivágási szándéka esetén kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz. Az inváziós fajú fák estében (fehér akác, amerikai kőris, mirigyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy, zöld juhar) azonban csak az 50 cm törzs körméret jelenti a határt. Az ennél kisebb fák esetében is indokolt fényképet készíteni, mellyel szükség esetén igazolható a kivágás jogossága.

Az indokolatlan, vagy be nem jelentett fakivágás, csonkolás engedély nélküli fakivágásnak minősül és bírságot von maga után. A bírság mértéke a több százezer forintot is elérheti. 2020 folyamán településünkön volt példa 800 000 forintos bírság kirovására is!!!

A kivágásra kerülő fa pótlása törzs körmérőjének arányában megállapított számú faegyed ültetésével, pénzbeli megváltással, vagy a kettő együttes alkalmazásával történhet, melyet az eljárás során, a rendelet alapján határoz meg a jegyző.

Kiszáradt fa kivágási szándékot előzetesen be kell jelenteni és akkor vágható ki, ha a bejelentést a jegyző tudomásul vette. Amennyiben a faegyed pusztulását a szakértő megállapítása alapján szándékos emberi beavatkozás – mechanikai sérülés, vegyszer, vagy ezek együttes alkalmazása – okozza, úgy az engedély nélküli fakivágási eljárást von maga után.

A rendelet a www.leanyfalu.hu honlapon az Önkormányzat / hatályos rendeletek között megtalálható (24/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet, https://drive.google.com/.../0B7MjeENLafKOa1AtOVpYa3lHd28).

Emellett tájékoztatom Önöket, hogy folyamatban van a település központi részén található védett fasoraink felülvizsgálata is. Nyílt pályáztatás útján keressük azt / azokat a faápoló cégeket, akik szakszerű módon tudják elvégezni évszázados ősfáink ápolását, megújítását. Ez a feladat sok pénzbe feg kerülni, de elkezdjük, és a források mértékében elvégeztetjük.

Reméljük közös erőfeszítéseink eredményeképpen sikerül megőrizni Leányfalut olyan csodálatos zöld szigetként, ahogyan mi megismertük, elődeinktől megkaptuk.


Tisztelettel:

Adorján András polgármester


bottom of page