JAVASLAT „LEÁNYFALU DÍSZPOLGÁRA” ÉS „LEÁNYFALUÉRT” – EMLÉKÉREM KITÜNTETŐ CÍMRE


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(II.7.) rendelete újra szabályozta a „Leányfalu Díszpolgára” kitüntető cím, az 5/2008.(II.7.) számú pedig a „LEÁNYFALUÉRT  Emlékérem” alapításának és adományozásának rendjét.

 

Az Önkormányzat rendelete szerint:

A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki

a./        Leányfalu Nagyközség gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy művészeti életében maradandót alkotott;

b./        egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Leányfalu jó hírnevének öregbítéséhez.

A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:

a./  a Képviselő-testület bármely tagja;

b./  az úgynevezett Javaslattevő Testület bármely tagja;

c./  együttesen legalább 20 fő leányfalusi lakóhellyel rendelkező választópolgár;

d./  bármely – leányfalusi székhellyel rendelkező – civil szervezet.

Önkormányzati ciklusonként 4 díszpolgári és 8 „Leányfaluért” kitüntető cím adományozható.

A kitüntető címek adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett Javaslattevő Testület vizsgálja meg, melynek tagjai:

a./ a polgármester;

b./ Leányfalu díszpolgárai;

c./ a Képviselő-testület által kijelölt egy személy.

A Javaslattevő Testület javaslatát a polgármester terjeszti be a Képviselő-testület ülésére. A kitüntető címek adományozásáról a Képviselő-testület 2014. április 30.-ig dönt.

A „ Leányfalu Díszpolgára” címet, valamint a „Leányfaluért Emlékérmet” 2014. május 31.-én, szombaton a Falu Napja alkalmából rendezendő ünnepség keretében a  HELY- és IRODALOMTÖRTÉNETI  KIÁLLÍTÓHELY  épületében, az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékező kiállítás megnyitójának keretében  adjuk át.

 

Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2014. április 11.-én, pénteken 12 óráig tegyék meg indítványaikat 1 fő díszpolgár és 2 fő emlékéremre  kitüntetettek személyére. Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím) és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.

Az indítványt a Javaslattevő Testületnek címezve, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) lehet ügyfélfogadási időben benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Meghívó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2014. február 26. napján 17.00 órára

Napirend

  1. Tájékoztató korábbi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vancsó Géza alpolgármester

  1. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve elfogadására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

3. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …./2014. (…..) számú önkormányzati rendelet megalkotására és a 14/2010. (X.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

4. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

5. Beszámoló saját bevétel, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

6. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló ..../2014. (…..) számú önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

7. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló …./2014. (…..) számú önkormányzati rendelet megalkotására és az 1/2010. (I.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

Leányfalu, 2014. február 21.

Nyíri Csaba polgármester sk. 

PÁLYÁZAT igazgatási és hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Leányfalui Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Leányfalui Polgármesteri Hivatalnál igazgatási és hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Leányfalui Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

Ellátandó feladatok:

Belügyi igazgatási feladatok ellátása. Szociális igazgatási feladatok. Gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Belügyi és szociális igazgatási és hatósági ügyintéző

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ főiskolai közigazgatás-szervező vagy igazgatásszervező képesítés

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Egyetemi jogász végzettség

§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§ Közigazgatási területen szerzett legalább 1 éves tapasztalat,

§ Anyakönyvvezetői vizsga,

§ B kategóriás jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő munkanaptól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Tímea jegyző nyújt, a 26/580-058-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton a pályázatnak (önéletrajz, motivációs levél) a Leányfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Belügyi és szociális igazgatási és hatósági ügyintéző”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat Leányfalu Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.leanyfalu.hu - 2014. február 20.

§ Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2014. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 20.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

MEGHÍVÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális Bizottsága következő rendes ülését 2014. február 12-én szerdán 17.00 órakor tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Tervezett napirend

1. A Kelin-villa hasznosítására vonatkozó pályázati lehetőség

2. Egyebek

 

Leányfalu, 2014. február  10.


Adorján András bizottsági elnök

 

Magyar Kultúra Napja

PROGRAMVÁLTOZÁS!
2014. január 26., vasárnap 17 órára
Bibó István tiszteletére tervezett szoboravatás technikai okok miatt elmarad, (az átadása későbbi időpontban lesz, melyről honlapjainkon és a falu újságjában adunk tájékoztatást).
A Magyar Kultúra Napjára tervezett további programokat megtartjuk.
Szeretettel várjuk!

 

VÉRADÁS

ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!

2014. január 7-én, kedden 15.30 -18.00 VÉRADÁS a Leányfalu-Házban.

 

PÁLYÁZAT ALJEGYZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

aljegyző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2)-(3) bekezdései szerint a jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés;

         a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ (1) bekezdése szerinti legalább két év közigazgatási gyakorlat

         közigazgatási szakvizsga;

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Önkormányzatnál szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz;

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló szelvény másolata;

         iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata;

         aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések ismertetése;

         nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

         összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíri Csaba polgármester nyújt, a +36-70-771-3467 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1147/2013., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Leányfalu Nagyközség Polgármestere dönt. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a benyújtás időpontjában – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. Pályázat benyújtásának módja: lezárt borítékban, papír alapon, egy példányban. A pályázat elbírálója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat lezárást követően a döntésről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 8..

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.leanyfalu.hu - 2013. december 12.

 
További cikkeink...
Köszöntő

nyiricsaba

Tisztelt Honlap-látogató!

Köszöntöm megújult honlapunkon és köszönöm, hogy megtiszteli érdeklődésével Leányfalut, Polgármesteri Hivatalának munkáját. Szeretném felhívni rendszeres honlap-látogatóinknak szives figyelmét, hogy megváltozott honlapunk strukturája. A felső menűben önkormányzatunk működéséről tájékozódhatnak. Bővebben...

Linkek

uj_magyarorszag

vati

eugy1

dmrvzrt